386 352 653
Po-Pá:10:00-15:00

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky Cestovní kanceláře PETRA TOUR s. r. o.


Všeobecné podmínky cestovní kanceláře PETRA TOUR s.r.o. (dále jen CK) upravují vzájemný vztah mezi CK a fyzickými nebo právnickými osobami jako zákazníky a účastníky zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu a to v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a jsou doplněny katalogem CK a ceníkem, který je jeho nedílnou součástí a, zároveň tvoří nedílnou součást Cestovní smlouvy s klientem. Cestovní smlouvou se v těchto Všeobecných podmínkách rozumí smlouva o zájezdu a/nebo smlouva o spojených cestovních službách.


1. Úvodní ustanovení


PETRA TOUR s.r.o. je cestovní kancelář, která zajišťuje služby ubytovací, stravovací, dopravní a další související s cestovním ruchem.


2. Vznik smluvního vztahu


Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě podepsání a potvrzení cestovní smlouvy oběma zúčastněnými stranami. Všeobecné podmínky CK nabývají účinnosti dnem 15.11.2018 a jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (zároveň se tím ruší podmínky dříve uvedené v katalozích CK).
Obsah smlouvy je určen podle údajů v katalogu, příp. dodatečnou nabídkou. Zákazník si může rezervovat zájezd (produkt) ve všech prodejních místech CK PETRA TOUR s. r. o. nebo u všech jeho smluvních prodejců (cestovních agentur). Smluvní vztah pak vzniká prostřednictvím smluvního prodejce za výše uvedených podmínek. Cestovní smlouva je závazná pro všechny osoby na ní uvedené. Za smluvní závazky všech účastníků uvedených na cestovní smlouvě odpovídá zákazník podepisující cestovní smlouvu, jako za své vlastní. Má se za to, že objednatel zájezdu je smluvním plátcem, není – li plněno nebo dohodnuto odlišně. U nezletilých osob musí podepsat cestovní smlouvu jejich zákonný zástupce.


3. Platební podmínky


Ceny zájezdů pořádaných CK PETRA TOUR s. r. o. jsou uvedeny v katalogu nebo v ceníku, který je jeho nedílnou součástí, stejně jako zahrnuté služby. Při uzavření smlouvy platí zákazník zálohu ve výši 50% ceny zájezdu (produktu), zálohu za poskytovaný zájezd (produkt) může zákazník složit ve všech prodejních místech CK PETRA TOUR s. r. o. nebo u jeho smluvních prodejců, smluvní prodejce vybírá zálohové platby jménem CK PETRA TOUR s. r. o., doplatek ve výši zbývajících 50% ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před čerpáním první z objednaných služeb na účet CK PETRA TOUR s. r. o. nebo u smluvních prodejců, kteří k tomu mají oprávnění. Při uzavření smlouvy 30 a méně dnů před poskytnutím první služby, je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu (produktu) při sepsání cestovní smlouvy nebo ve lhůtě dohodnuté s CK. V případě že nebude dodržen termín úhrady ceny zájezdu (produktu), je cestovní kancelář oprávněna odstoupit od smlouvy bez dalšího upozornění a účtovat odstupné. Bez plného zaplacení ceny zájezdu (produktu) nemají zákazník ani ostatní osoby uvedené v cestovní smlouvě nárok na poskytnutí odbavení a služeb.


4. Práva a povinnosti zákazníka


Zákazník má právo:
- vyžadovat poskytnutí služeb stanovených pro zájezd
- reklamovat případné vady a požadovat jejich odstranění
- být seznámen se všemi případnými změnami zájezdu
- kdykoliv před započetím zájezdu (produktu) odstoupit od smlouvy za předpokladu dodržení úhrady odstupného (viz bod 8)
- zajistit za sebe jiného účastníka (v tomto případě mu nebude účtováno odstupné, ale pouze poplatek Kč 500,- Kč/osoba, popř. skutečné náklady, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vznikly, u leteckých zájezdů poplatek za změnu jména dle aktuálního sazebníku letecké společnosti, pokud takovou změnu daná letecká společnost umožňuje, jinak podléhají letenky 100 % stornu).


Zákazník je povinen:
- nechat si předložit k nahlédnutí u smluvních prodejců CK PETRA TOUR s. r. o. Smlouvu o obchodním zastoupení, a to zejména plnou moc (příloha č. 8), kde je specifikována možnost vybírání plateb prodejce od klientů, kterou je prodejce povinen předložit na vyžádání
- uhradit celou cenu zájezdu (produktu) v termínu stanoveném v cestovní smlouvě
- dodržovat celní, pasové, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje a je zodpovědný za platnost a správnost cestovních a zdravotních dokladů nezbytných pro vycestování po celou dobu poskytování služeb CK na základě cestovní smlouvy. Veškeré náklady, které zákazníkovi vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník.
- uhradit pobytovou taxu, a to přímo ubytovateli, v místě pobytu. Cena pobytové taxy není cestovní kanceláří započítávána do konečné ceny zájezdu.
- v případě těhotenství u klientek jsou tyto povinny se samy informovat o podmínkách přepravy těhotných žen u dané letecké společnosti, u které si zakupují letenky
- v případě, že se jedná o osobu mladší 15-ti let, účastnit se zájezdu v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let a v případě, že se jedná o osobu od 15-ti let do 18-ti let předložit písemný souhlas s účastí na zájezdu, podepsaný zákonným zástupcem, pokud se tento zájezdu neúčastní.
- řídit se pokyny stanovenými pro zájezd a respektovat pokyny delegáta CK PETRA TOUR s. r. o.
- vzít na vědomí skutečnost, že všechny letenky jsou kupovány na jméno klienta a podléhají tak 100% stornu, nelze měnit termín ani jméno (pokud bude jinak, bude klient informován)
- překontrolovat před odjezdem obdržené cestovní doklady a odbavení a případné závady bez odkladu sdělit CK a umožnit jejich opravu
- správně uvést rodná čísla všech účastníků, neboť ta jsou podmínkou platnosti pojištění


5. Práva a povinnosti cestovní kanceláře


CK PETRA TOUR s. r. o. má právo:
- zrušit zájezd ve lhůtě 21 dnů před jeho zahájením, jestliže nebude dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného v příslušném katalogu, ceníku či nabídce. A tuto skutečnost zákazníkovi oznámit min. 14 dnů před poskytnutím první služby. Den odeslání se započítává do této lhůty.
- CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu (produktu), nejpozději 21 dnů před poskytnutím první služby, pokud došlo k některé z níže uvedených skutečností:
a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
b) zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně produktu
c) zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb o více než 10%
d) poskytnutí náhradního ubytování stejné kategorie zákazníkovi bez nároku na finanční náhradu
e) doúčtovat pobytovou taxu v Itálii, pokud bude v průběhu sezony zavedena
Pokud v době od sepsání cestovní smlouvy do započetí čerpání služeb dojde ke změnám, které se projeví zvýšením ceny zájezdu (produktu) je CK povinna zákazníkovi toto neprodleně oznámit a navrhnout změnu cestovní smlouvy. V návrhu musí být uvedena nová cena. Zákazník má právo se rozhodnout, zda s novou smlouvou souhlasí nebo od ní odstoupí. Neučiní-li tak v době uvedené na oznámení, má CK za to, že s novou smlouvou souhlasí. Poukazy a poslední pokyny na cestu s časovými údaji jsou zasílány klientovi nejdříve 10 dnů před termínem zájezdu.
V případě úrazu, nemoci, odcizení věcí apod. poskytne průvodce či delegát CK účastníkovi potřebnou pomoc při řešení této události, ale nehradí za účastníka lékařské ošetření, léky apod.
CK PETRA TOUR, s. r. o. neodpovídá za příp. změnu letových řádů, typu dopravního prostředku, trasy letu, přistání, změnu trasy při dopravě autokarem z důvodů nepříznivého počasí a důvodů, které nemůže ovlivnit a za škody, které vzniknou v důsledku zpoždění. Zpožděním nevzniká účastníkovi právo odstoupit od smlouvy.
CK je povinna informovat klienty o identitě leteckého přepravce.


6. Změny v knihování


Na základě přání zákazníka, a pokud je to možné, může CK PETRA TOUR s.r.o. změnit knihování zájezdu. Za každou změnu knihování zájezdu si účtuje 500,- Kč.
V případě změny jména na letence (pokud takovou změnu jména letecká společnost umožňuje) či jiném dokumentu, kde změna je zpoplatněna ze strany dané společnosti, bude zákazníkovi účtován skutečný náklad změny jména plus poplatek za změnu knihování zájezdu.


7. Práva z vadného plnění zájezdu a pomoc v nesnázích


CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a zavazuje se poskytnout zákazníkovi pomoc v případě, že se ocitne v nesnázích.
Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, má zákazník právo uplatnit své právo z odpovědnosti za případné vady a nedostatky zájezdu (produktu) – reklamace. Zákazník je povinen v případě zjištění vad či nedostatků tyto bez zbytečného odkladu písemně vytknout u delegáta nebo příslušného pracovníka CK, tak aby mohla být zjednána náprava na místě samém. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu, jinak toto právo zaniká.
Vyskytnou-li se po započetí zájezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK zákazníkovi jiné vhodné náhradní řešení na své vlastní náklady. Pokud nebude možné poskytnout náhradní řešení ve stejné kvalitě a jakosti, ke které se CK zavázala, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny zájezdu.
Reklamace je zákazník povinen uplatňovat na jakékoli provozovně CK či prostřednictvím emailu petratour@ckpetratour.cz. Zástupce CK vydá zákazníkovi potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.
V souladu s ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele, tímto CK informuje zákazníka, že zákazník – spotřebitel má právo obrátit se při řešení svých sporů s CK na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869 (www.coi.cz) a zahájit řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu.


8. Odstoupení od cestovní smlouvy zákazníkem, výše odstupného, zrušení a změna zájezdu


Zákazník má právo odstoupit od cestovní smlouvy výhradně písemným oznámením. Rozhodujícím datem pro stanovení výše odstupného, které je zákazník povinen zaplatit CK, je datum doručení písemného oznámení na adresu CK. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uhradit následující odstupné (u leteckých zájezdů, kde letenka podléhá 100 % stornu, bude účtována celková cena letecké dopravy):
a) 10% z celkové ceny produktu do 40 dnů před termínem čerpání první služby – min 1.500,- Kč
b) 30% z celkové ceny produktu 39 – 30 dnů před termínem
c) 50% z celkové ceny produktu 29 – 15 dnů před termínem
d) 90% z celkové ceny produktu 14 – 7 dnů před termínem
e) 100% celkové ceny produktu 6 a méně dnů před termínem
Za odstoupení od smlouvy s odstupným ve výši 100% celkové ceny produktu se považuje také nedostavení se k odjezdu (odletu) včas, vrácení účastníka pro nedodržení pasových, celních, zdravotních, devizových či jiných předpisů popř. vyloučení účastníka z poskytování služeb z důvodů uvedených výše (viz povinnosti zákazníka).
CK má právo zrušit zájezd před jeho zahájením, a to za předpokladu, že jí v plnění požadavků dle cestovní smlouvy brání mimořádné a nepředvídatelné okolnosti. O takovéto okolnosti je CK povinna informovat zákazníka bez zbytečného odkladu, nejpozději však před zahájením zájezdu. Zákazník nemá právo na jakékoli nároky vůči CK, vyjma zpětné úhrady ceny zájezdu v plné výši.
CK má právo odstoupit od cestovní smlouvy s okamžitou účinností a neposkytovat dále plnění za předpokladu, že se zákazník chová hrubě, nevhodně, případně omezuje svým chováním další spolucestující nad míru přiměřenou daným poměrům. V takovém případě nese zákazník veškeré náklady související s nečerpanými službami.
CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích a službách, bez možnosti zákazníka odstoupit v takovém případě od cestovní smlouvy. Takové údaje, kde budou změny uvedeny je CK povinna oznámit zákazníkovi písemně bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto změnách dozvěděla nebo je učinila.
CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, z důvodu mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, technické důvody, nepříznivé počasí, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti), které CK nemohla ovlivnit ani předvídat, a to ani při vynaložení veškerého úsilí. CK neručí za škody, které mohou zákazníkům z výše uvedených důvodů vzniknout. V těchto případech nemá zákazník právo na případnou náhradu škody, na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od cestovní smlouvy.


9. Pojištění


a) Ceny zájezdů uvedené v katalogu nezahrnují žádné cestovní pojištění zákazníka (pokud není uvedeno jinak). Cestovní kancelář zprostředkovává pojištění pro smluvní pojišťovny a na požádání je zákazníkovi zajistí. Zákazník má také možnost uzavřít pojištění pro případ odstoupení od smlouvy a toto mu také může být zajištěno.
b) Dále jsou zákazníci pojištěni povinným smluvním pojištěním podle § 6 zák. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu u pojišťovny Slavia pojišťovna a.s. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodů svého úpadku:
- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
- nevrátí zákazníkovi zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční,
- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části.


10. Závěrečná ustanovení


Veškeré údaje uvedené v katalogu CK o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají skutečnostem a informacím známým v době tisku katalogu a CK si proto vyhrazuje právo tyto údaje změnit. Odlišují-li se údaje v katalogu s cestovní smlouvou, jsou závazné údaje uvedené v cestovní smlouvě.
U zájezdu s dopravou je určen první a poslední den k přepravě klientů do/z letovisek a nikoli k vlastní rekreaci.
Zákazník bere na vědomí, že
- rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů – ubytovatelů v místě pobytu a CK PETRA TOUR s. r. o. na něj nemá žádný vliv.
- označení počtu hvězdiček nemusí odpovídat standardu stejně označeného hotelu v jiných zemích (každá země má své předpisy a ty se mohou lišit).
- pokud si klient zakoupí celodenní výlety, není povinností hotelu připravovat odpovídající snídani mimo stanovené časy (většinou klientům vyhoví, je však třeba počítat s velmi zúženým výběrem stravy, který je dán brzkou ranní hodinou, kdy ještě nefunguje normální zásobování; někdy to hotely řeší snídaňovým balíčkem anebo příplatkem za časnou snídani).
- klienti s vlastní dopravou se dopravují až na místo ubytování bez asistence cestovní kanceláře.
- pokoje s výhledem na moře jsou většinou pouze za příplatek, výhled nemusí být pouze přímý, ale také laterální (boční) a je obvykle také za něj účtován poplatek (CK nerozhoduje o příplatcích, tyto jsou dány ceníkem hotelu, pokud je pokoj klasifikován s výhledem na moře, je příplatek účtován).
- do celkového počtu dnů trvání zájezdu se započítávají i dny určené pro přepravu do místa pobytu.


Podpisem smlouvy zákazník rovněž vyjadřuje svůj souhlas se skutečností, že cestovní kancelář je oprávněna, na základě ustanovení §84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv během zájezdu pořizovat obrazové (především fotografické), zvukové a zvukově obrazové záznamy zákazníka za účelem propagace svých zájezdů ve svých katalozích, newsletterech, letácích, či na webových a sociálních stránkách (dále jen „propagační materiály“). Cestovní kancelář je oprávněna pořízené záznamy anonymizovat tak, že již nepůjde bezpečně zákazníka identifikovat. Takto anonymizované záznamy je pak cestovní kancelář oprávněna používat ve svých propagačních materiálech, a to po dobu neurčitou. Veškeré souhlasy v tomto ustanovení uvedené jsou udělené v územně a množstevně neomezeném rozsahu, do doby, než svůj souhlas zákazník písemně odvolá na emailové adrese petratour@ckpetratour.cz.


Zákazník stvrzuje svým podpisem na cestovní smlouvě, že uděluje CK svůj souhlas, aby zpracovávala jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo také jen „GDPR“) a dále že je zmocněn a uděluje souhlas ve smyslu Nařízení GDPR také jménem všech účastníků uvedených na jím podepsané cestovní smlouvě. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s těmito všeobecnými podmínkami CK PETRA TOUR s. r. o., že s nimi souhlasí v plném rozsahu a bude je respektovat. Zákazník bere na vědomí, že informace o zákazníkovi budou poskytnuty v nezbytném rozsahu rovněž smluvním partnerům CK, tak aby mohl být naplněn účel smlouvy o zájezdu. Pokud CK zpracovává osobní údaje zákazníka, pak povinna zákazníkovi na jeho žádost poskytnout následující údaje:
a) účel zpracování; b) kategorie osobních údajů, které zpracovává, c) příjemce či kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zákazníka zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, e) informovat o možnosti požadovat od správce osobních údajů opravu nebo výmaz osobních údajů vztahujících se k zákazníkovi f) právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Všeobecné podmínky ke stažení zde

Vytvářím objednávku...